KOLOKIUM PELAJAR PRA U

Kolokium merupakan perjumpaan @ persidangan yang tidak formal untuk membincangkan perkara yang bersifat ilmiah dan berbincang secara berkumpulan. Kolokium mengandungi satu syarahan yang diberikan oleh ahli komuniti.

Thursday, June 16, 2011

PERTANDINGAN KOLOKIUM PRAU DAERAH KLUANG 2011

Album kenangan Kolokium PraU Daerah Kluang Kali Ke 2 2011 yang telah berlangsung pada 16 Jun 2011 di SMK Tun Hussien Onn Kluang.

Sunday, May 29, 2011

PERTANDINGAN KOLOKIUM PERINGKAT DAERAH KLUANG 2011

Pertandingan Kolokium Peringkat Daerah Kluang akan diadakan pada 16 Jun 2011. Semua sekolah boleh mula download Borang Pemarkahan untuk tindakan selanjutnya.

Monday, September 28, 2009

TUGASAN SUDAH BERMULA?

Salam Sejahtera. Cikgu harap pelajar-pelajar telah memilih tajuk kolokium kumpulan masing-masing. Sila bertemu dengan Pensyarah Penyelia anda sekerap mungkin untuk mendapatkan pandangan dan panduan mereka. Jika anda ada masalah, sila kemukakan di sini.

Monday, September 7, 2009

JADUAL PERANCANGAN KERJA KOLOKIUM 2009

Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Anda telah dibahagikan kepada kumpulan tertentu. Anda boleh menyemak nama anda serta pensyarah penyelia yang akan menyelia anda. Berikut adalah susunan dan jadual perancangan kerja untuk kolokium tahun 2009

Jadual Perancangan Kerja Kolokium 2009

Friday, September 4, 2009

KOLOKIUM : TARIKH PEMBENTANGAN

Kertas Kerja Kolokium Pelajar Pra U Sekolah Tinggi Kluang

1. Dibuat secara berkumpulan (5-6 pelajar) di bawah pengawasan seorang guru pembimbing.
2. Kertas Kerja – Sekurang-kurang 20 muka surat.
3. Semasa pembentangan pelajar boleh dibahagikan mengikut tugasan seperti – pembentang, mengawal selia komputer, menjawab persoalan yang berbangkit.
4. Masa pembentangan 20 minit.
5. Penghantaran tugasan. Kertas Kerja dan Power Point (Soft dan Hard Copy)

Topik/Tema
1. Ko-kurikulum – Kepentingan Khidmat Masyarakat dalam membentuk sahasiah
2. Kurikulum – Penjadualan Masa Pengajaran dan Pembelajaran Pra-U
3. Kurikulum - Sistem Kuliah dan Tutorial – Pro dan kontra
4. Pilihanraya MPPU – Memperkasa Kepimpinan

Penilaian
a) Kertas Kerja
b) Persembahan Kertas Kerja
c) PBL Workbook/ Learning reflection
d) Pengurusan & Kerjasama Kumpulan

Penilai
1. Tn. Hj. Baharuddin b. Razali
2. En. Fauzan b. Ahmad
3. Pn. Salbiah bt. Mohd Nor
4. En. Razali b. Samad

Tarikh Pembentangan
23 Oktober 2009.

SUSUNAN PENULISAN KOLOKIUM

Susunan dan Urutan

Contoh
Halaman
Penghargaan i
Isi kandungan ii
Abstrak iii

1.0 Pengenalan 1
2.0 Definisi Konsep 2
3.0 Tinjauan Literature
(mengikut keperluan) 5
3.1 Sub-sub judul 8

4.0 10
5.0 ............... 13

6.0 Cadangan 15
7.0 Rumusan 16
Rujukan 17
Lampiran 18Topik dan Tajuk
1. Topik tersebut ada manfaat dan layak dibahas.
2. Menarik
3. Diketahui dengan baik
4. Ada bahan sokongan dan dapat diperolehi dan mencukupi

Topik yang dipilih harus dihadkan skopnya agar perbicaraannya tidak terlalu luas atau terlalu sempit. Setelah topik diperolehi maka perlaksanaan topik harus dinyatakan dalam suatu tajuk.
Topik ialah pokok pembicaraan, sementara tajuk semacam nama atau label suatu kertas kerja.

Peringatan tentang Tajuk
a. Perlu menggambarkan maksud keseluruhan topik
b. Biasanya tidak melebihi 12 patah perkataan
c. Gunakan istilah yang btepat dan padat
d. Tidak mengandungi singkatan atau akronim

Kerangka Kertas Kerja
Kerangka merupakan himpunan ide utama yang disusun secara sistematik. Kerangka berguna sebagai pedoman penulisan tersebut.

Contoh :

Tajuk :
Pengenalan
Kandungan :
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________

Cadangan
Rumusan

Format Rujukan
a. Sistem Pengarang dan Tahun (Sistem Harvard)

i) Tahun penerbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk.
“Menurut Paredis (1993), kaedah penjadualan dalam pelbagai bidang.......”

ii) Nama pengarang ditulis pada akhir ayat.
“Oleh itu, kaedah penjadualan dalam pelbagai bidang........ (Paredis, 1993).”

iii) Sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang.
“Senggaraan secara berjadual......telah lama dikaji oleh Kralj dan Petrovic (1995).”

iv) Sumber dirujuk dihasilkan oleh tiga atau lebih pengarang.
“Shafie Deris, et. al. (1999) telah menggunakan..............................”

Rujukan/Bibliografi
Ciri penting dalam sesuatu penulisan ilmiah adalah kejujuran ilmiah iaitu bentuk pernyataan tentang hasil penelitian/penulisan orang lain yang disajikan dalam penulisan tersebut. Rujukan/Bibliografi berfungsi sebagai dokumentasi bahan kepustakaan.

Contoh menulis Rujukan.
a) Buku
Wan Zahid Mohd Nordin (1993). “ Wawasan Pendidikan.” Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

b) Artikel dalam buku
Southworth, G. (2002). “Instructional Leadership.” dlm. Mikac, N. “School Leadership.” Boston: Allyn & Bacon. 73-91.

c) Artikel dalam jurnal
Halinger, J.F. (1985). “ Assessing.” The Elementary School Journal, 86(2). 217-247.

d) Tesis
Wan Ali Kazim (1993). “Demografi Penduduk......” Universiti Malaya: Disertasi Sarjana Pendidikan.

e) Bahan sumber yang tidak diterbitkan
Salim Salam (2000). “Peranan Pengetua........” PPD Kluang, Johor: Kertas kerja tidak diterbitkan.

Penjilidan
Kertas kerja kolokium perlu dijilidkan menggunakan kaedah gegelung. Kulit depan dan belakang sama iaitu warna biru (warna kulit buku peraturan STK)